Jak zgłosić wierzytelność?

Upadłość dłużnika to dla wierzycieli ogromny problem. Bardzo często odzyskanie swoich należności staje się niemożliwe. Warto wiedzieć, że zgłoszenie wierzytelności jest sposobem na zaspokojenie swoich roszczeń. Co trzeba wiedzieć o zgłoszeniu wierzytelności i jak zrobić to prawidłowo?

Zgłoszenie wierzytelności – co to jest?

Zgłoszenie wierzytelności to sposób na uzyskanie ochrony prawnej, gdy nasz dłużnik ogłasza upadłość. Musi zostać sporządzone w formie pisemnej i składane jest do syndyka wyznaczonego w danym postępowaniu. Pismo składane jest w dwóch egzemplarzach.

Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaje opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciel ma 30 dni od momentu ukazania się ogłoszenia na zgłoszenie swojej wierzytelności. Trzeba pamiętać, że terminem decydującym będzie data nadania przesyłki, a nie jej doręczenia.

Co powinno zawierać zgłoszenie wierzytelności?

Zgłoszenie wierzytelności musi zostać prawidłowo wypełnione, w przeciwnym razie sąd może wysłać informacje o konieczności uzupełnienia danych.

We wniosku koniecznie muszą znaleźć się dane wierzyciela. Imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL lub numer Krajowego Rejestru Sądowego. Trzeba określić wierzytelność wraz z należnościami ubocznymi oraz wierzytelności niepieniężne. Należy to poprzeć dowodami na istnienie wierzytelności. Warto pamiętać, że wierzyciel nie jest zobowiązany do udzielenia kopii dokumentów, wystarczy ich wymienienie.

Kolejnym, bardzo ważnym, elementem zgłoszenia wierzytelności jest określenie kategorii, do której ma być zaliczona. Kategorie te zostały bardzo szczegółowo opisane w Prawie Upadłościowym. Następnie powiadamiamy o zabezpieczeniach związanych z wierzytelnością (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy oraz inne ograniczone prawa rzeczowe).

Zgłoszenie wierzytelności musi również określać stan prawny wierzytelności jeżeli toczy się w stosunku do nich postępowanie sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne czy przed sądem polubownym.

Na koniec nie można zapomnieć o podaniu numeru rachunku bankowego wierzyciela.

Post Author: admin