Analiza przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo przed przystąpieniem do ważnego kroku rozwojowego lub przed rozpoczęciem znaczących negocjacji powinno oszacować współczynnik ryzyka niepowodzenia. Potrzebni to tego są specjaliści oraz odpowiedni proces jakim jest due diligence.

Czym jest due diligence?

Jest to zwrot z języka angielskiego oznaczający należytą staranność i jest to poddanie przedsiębiorstwa wielopłaszczyznowej, wyczerpującej analizie sprawdzającej kondycję handlową, prawną, finansową i podatkową.

Proces ma na celu dokładną i szczegółową analizę aktualnej sytuacji firmy oraz stwierdzenie czy występuje ryzyko i jakie duże ono jest. Ryzyko to najczęściej związane jest z planowanymi działaniami na przykład fuzją, przejęciem lub wydzieleniem nawet sprzedażą części przedsiębiorstwa. Proces jest ostatnim etapem przed przystąpieniem do fazy negocjacji i jego zakres zależy od specyfiki firmy, czyli wielkości i struktur wewnętrznej.

Zakres badań due diligence
*Analiza finansowa – analiza na podstawie wszelkich danych ze sprawozdań finansowych
*Analiza nieruchomości – analiza stanu nieruchomości na podstawie opinii rzeczoznawców
*Analiza prawna – analiza zawartych umów, kontraktów oraz statusu prawnego przedsiębiorstwa
*Analiza obciążeń podatkowych – analiza wszelkich obciążeń podatkowych
*Analiza organizacji – analiza efektywności struktur organizacyjnych
*Analiza techniczna – ocenia stopnia nowoczesności
*Analiza zarządzania zasobami ludzkimi – ocena podziału kadrowego według ustalonych wytycznych
*Analiza przepływu informacji – ocena szybkości rozpowszechniana się treści oraz identyfikacja możliwych barier i trudności

Co daje due diligence?

Proces ma wiele zalet i pozwala na zapewnienie:
*zidentyfikowania i oszacowania ryzyka związanego z planowaną, przyszłą inwestycją
*określenia specyfiki przedsiębiorstwa i branży, a co za tym idzie struktury kosztów, dostawców, odbiorców oraz rynku, na którym działa firma
*wypracowania najlepszej strategii na negocjacje z kontrahentem
* w pełni zaplanowanego harmonogramu transakcji
*większych szans na bezproblemowe i pomyślne przeprowadzenie transakcji oraz późniejszego procesu integracji łączonych przedsiębiorstw w przypadku przejęcia lub fuzji.

Post Author: admin