Czym jest wycena przedsiębiorstwa?

Właściciele przedsiębiorstw często stają przed dylematem: jak oszacować wartość własnej firmy? Po co w ogóle dokonywać takiej wyceny? I jakich metod warto użyć w tym celu?

Co to jest wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to innymi słowy określenie jego wartości w oparciu o jedną lub kilka metod. Wyróżnia się trzy podstawowe metody: majątkową, dochodową i porównawczą. Czwartą, najczęściej stosowaną w praktyce metodą, jest tak zwana metoda mieszana, łącząca minimum dwie wyżej wymienione.

Metoda majątkowa to określenie wartości przedsiębiorstwa na podstawie zgromadzonych przez nią dóbr majątkowych, w tym papierów wartościowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnego zadłużenia firmy i wszelkich zobowiązań finansowych. Metoda dochodowa ma na celu oszacowanie dochodów, jakie dane przedsiębiorstwo może osiągać w przyszłości. Metoda porównawcza to z kolei porównanie wartości rynkowej podobnych przedsiębiorstw i na podstawie uzyskanego wyniku – oszacowanie wartości przedmiotu wyceny.

Metoda wycen stosowana w praktyce

Poszczególne metody wyceny przedsiębiorstw stosowane pojedynczo nie są w pełni miarodajne. Przez wzgląd na to, iż każda z nich wykorzystuje inne dane oraz inne informacje, wyniki końcowe mogą się od siebie znacznie różnić.

W praktyce eksperci wykorzystują więc metodę mieszaną, która pozwala na uzyskanie najbardziej rzetelnych wyników. Zastosowanie wszystkich trzech metod oraz wyciągnięcie średniej ważonej uważa się za najbardziej profesjonalny sposób określania rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa.

Kiedy potrzebne jest dokonanie wyceny firmy?

Wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się, gdy zachodzi konieczność określenia jego rzeczywistej wartości w momencie sprzedaży udziałów lub całości firmy. Niejednokrotnie taka ekspertyza potrzebna jest także wówczas, gdy jego właściciele ubiegają się o kredyt lub próbują pozyskać inwestorów. Inną sytuacją wymagającą posiadania profesjonalnej wyceny jest próba przekształcenia przedsiębiorstwa lub zmiana formy działalności prawnej.

Zdarzają się także sytuacje, w których wyceny dokonuje się dla potrzeb rozstrzygnięcia sporu między współwłaścicielami, zwłaszcza jeśli wejdą oni na drogę sądową, Niejednokrotnie sędzia wydaje stosowne orzeczenie przy uwzględnieniu rzeczywistej wartości posiadanej przez strony spółki.

Post Author: admin